Wat kost een opleiding? 

De kosten van je opleiding hangen af van je leeftijd, de opleiding (BOL / BBL en niveau) die je gaat volgen en of je een voltijd of deeltijd opleiding doet. 

A. BOL-voltijd? Lesgeld

Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 18 jaar of ouder is en een voltijd BOL-opleiding volgt, betaalt lesgeld.

Het lesgeld voor het schooljaar 2016 - 2017 bedraagt € 1.137.

Dit bedrag wordt elk jaar aangepast (kijk voor de kosten van BOL-deeltijd opleidingen hieronder bij punt B.).  

Dit bedrag wordt bepaald door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs, voorheen IB-groep) zorgt voor de inning.

Hoe en wanneer moet je het lesgeld betalen?
Lees de uitleg op de website van DUO

De regeling Tegemoetkoming Studiekosten voor jongeren onder de 18 jaar bestaat niet meer. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget verhoogd. Dat gaat via de belastingdienst. Meer informatie:
Website NIBUDwww.toeslagen.nl

Let op
Als je in februari 2016 met je opleiding begint, heb je over de maand januari geen recht op studiefinanciering, maar pas vanaf 1 februari. Over de maand januari moet je wel lesgeld (BOL) aan DUO betalen.

B. BBL-opleiding of BOL-deeltijd? Cursusgeld

Iedere student die op 1 augustus van het eerste schooljaar 18 jaar of ouder is en een BBL-opleiding of BOL-deeltijd opleiding volgt, betaalt cursusgeld.

In het schooljaar 2016 - 2017 bedraagt het cursusgeld voor een niveau 1- of 2-opleiding € 236.
Voor een niveau 3- of 4-opleiding betaal je € 573.

Deze bedragen worden jaarlijks aangepast en worden bepaald door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het ROC van Amsterdam zorgt voor de inning.

Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld te betalen.

C. Leermiddelen

Leermiddelen zijn kosten die noodzakelijk zijn om een diploma te kunnen behalen  (randvoorwaardelijk). Hieronder vallen boeken (inclusief readers, lesbrieven etc.). De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding en liggen tussen de € 100 en € 500.

Elke opleiding heeft een opleidingspagina. Hierop vind je meer informatie over deze kosten.

D. Duurzame materialen

Deze materialen (bijv. bedrijfskleding, gereedschapskist, keukengereedschap) zijn verplicht en worden na beëindiging van de opleiding je eigendom.

E. Excursies en werkweken

Aan excursies en werkweken die deel uitmaken van het onderwijsprogramma moet je verplicht deelnemen. Het kan zijn dat je hiervoor een eigen bijdrage moet betalen. Kan of wil je niet betalen, dan biedt de opleiding een alternatief programma aan.

Aan activiteiten die geen deel uitmaken van het onderwijsprogramma mag je alleen deelnemen als je vooraf betaald hebt.

F. Betalen Cursusgeld

Wie is betalingsplichtig?

De cursusgeld- en betalingsplichtige is degene die de onderwijsovereenkomst heeft getekend. Een student hoeft niet altijd zelf te betalen. Hij kan ook de werkgever of instantie machtigen om het cursusgeld voor hem te betalen. Dit kan alleen als de onderwijsinstelling afspraken heeft gemaakt met het bedrijf of instelling. Indien de werkgever of instantie akkoord gaat met de overname van de betalingsplicht van het cursusgeld, kan daar desgewenst de factuur naartoe gestuurd worden. Bij het in gebreke blijven van betaling van het cursusgeld door een derde blijft de student of diens wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde betalingsplichtig.

Hoe kan het cursusgeld worden betaald?


Betalingstermijn
Na inschrijving ontvangt de student een brief met het formulier 'Akkoordverklaring verzending factuur aan derden'. Indien een bedrijf of instelling het cursusgeld voor de student betaalt, dan dient de student ervoor te zorgen dat de onderwijsinstelling het formulier voor 20 september compleet ingevuld en ondertekend retour heeft ontvangen. Bij een latere ontvangst wordt het formulier niet in behandeling genomen en dient de student het cursusgeld zelf te voldoen. In het geval dat de student zelf het wettelijk cursusgeld betaalt, ontvangt hij in november, december en januari een factuur. Deze factuur dient de student binnen 30 dagen te voldoen.

AcceptEmail
ROC van Amsterdam introduceert een nieuwe manier van betalen van wettelijk cursusgeld, AcceptEmail. Digitaal, veilig en snel. AcceptEmail is een elektronische acceptgiro die gebruik maakt van iDeal. Met AcceptEmail kan eenvoudig met een paar muisklikken een betaling worden voldaan. Meer informatie over AcceptEmail zie de pagina AcceptEmail.

Incassoprocedure
Na het verstrijken van de betalingstermijn volgt er een herinnering. Indien er na een tweede herinnering niet bekend gemaakt is waarom er niet is betaald wordt tot slot de vordering uit handen gegeven aan ons incassobureau.

G. Terugbetaling cursusgeldWanneer kan er cursusgeld worden terugbetaald?

In een aantal gevallen kan een student in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) terugbetaling van het betaalde cursusgeld zie hiervoor de pagina Terugbetaling cursusgeld.