Onderwijs- en zorgorganisaties in Flevoland en Gooi & Vechtstreek slaan handen ineen
Door de structureel grote tekorten aan opgeleid zorgpersoneel en de sterk toegenomen werkdruk in de zorgsector, staat opleiden in de praktijk zwaar onder druk. Het beroepsonderwijs zal in samenwerking met zorgorganisaties een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ambitie van de regio om oplossingen te bieden voor de grote tekorten aan zorgpersoneel en de hoge werkdruk. Met name de grote uitstroom van zorgmedewerkers uit de sector wil men beperken.
Om deze ambities te realiseren hebben de samenwerkingspartners vier programmalijnen opgezet:
  1. Meer instroom en doorstroom. Deze programmalijn zet in op het vergroten van de doorstroom van vmbo naar een mbo-zorgopleiding. Ook de doorstroom van mbo naar hbo wordt door een nieuwe aanpak en structurele samenwerking verbeterd.
  2. Ontwikkeling opleidingen en fieldlabs. In deze programmalijn wordt het onderwijs vernieuwd, modulair opgebouwd en flexibeler. Nieuwe opleidingsvormen zoals simulatieleren worden geïntroduceerd en het aantal locaties met hybride leeromgevingen (fieldlabs) groeit van ongeveer tien naar dertig. Voor werkenden in de zorg wordt ook een programma voor Leven Lang Ontwikkelen ontwikkeld en geïmplementeerd.
  3. Professionaliseren van docenten en werkbegeleiders. Het (verder) professionaliseren van docenten en zorgprofessional op verschillende aspecten, zoals begeleiding, intervisie en coaching.
  4. Practoraat en Learning community. Deze programmalijn richt zich op structurele kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kennisdeling via de ontwikkeling van een learning community.
Steven van Schaaik, opleidingsmanager Gezondheidszorg van MBO College Hilversum: “Met deze PPS worden bestaande samenwerkingen geïntensiveerd, geven we innovatieprojecten een boost en zorgen we voor een nog betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Er worden samen oplossingen bedacht om de huidige begeleidingscapaciteit te vergroten en deze op geheel nieuwe wijze vorm te geven. Wat ik bijzonder vond om te merken is dat bij elk gesprek dat we in de aanloop hiernaar toe voerden, of het nou met het voortgezet onderwijs, het hbo of een zorginstelling was, de genoemde thema's een schot in de roos waren. Niet alleen de vraagstukken worden erkend, ook de mate van urgentie en relevantie. Ondanks de hoge werkdruk in de zorg is er enorm veel enthousiasme om dit gezamenlijk met elkaar op te lossen.”

¹ De PPS is een opschaling van het project ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ dat in de regio’s Amsterdam en Almere is gerealiseerd en is nodig om aan te sluiten op actuele ontwikkelingen in de zorg, de arbeidsmarkt en het onderwijs. De opschaling zet in op aanzienlijke verdieping en verbreding van het eerdere project door meer mbo-opleidingen, meer studenten en docenten, meer opleidingsniveaus, meer scholen (vmbo, mbo, hbo) meer regionale partners en deelsectoren (ook ziekenhuis, apotheek, gehandicaptenzorg, ggz en eerste lijn).


 

Ander nieuws

Nieuws Keuzedeel ontwikkeld voor studenten die zich inzetten voor de medezeggenschap Studenten Isra Mezoury (voorzitter studentenraad MBO College Lelystad), Richard Kromer (vicevoorzitter studentenraad MBO College Almere) en Sem...
Nieuws Start bouw Metropolis Lyceum gevierd Op vrijdag 28 juni is gestart met de bouw van het Metropolis Lyceum dat onderdeel is van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). De...
Nieuws Opening Health Campus op MBO College Amstelland Op woensdag 29 mei is op MBO College Amstelland een Health Campus geopend. De Health Campus is een plek waar medewerkers en studenten hun algehele...
Bekijk al het nieuws