Wat zijn de kosten?

De kosten van je opleiding hangen af van leeftijd, leerweg (BOL of BBL) en de opleiding. Dat geldt ook voor studiefinanciering.

Ga je een BOL-opleiding doen? (voltijd)

Schooljaar 2024-2025
Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar 18 jaar of ouder? Dan betaal je lesgeld. Voor het schooljaar 2024-2025 betaal je € 1419,-. Dit bedrag is wettelijk vastgesteld.
» Meer over lesgeld betalen

Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Je ouders ontvangen kinderbijslag en een kindgebonden budget.

» Meer over kindertoeslag
» Meer over kindgebonden budget

Ga je een BBL-opleiding doen? (deeltijd)


Schooljaar 2024-2025
Ben je op 1 augustus van het komende schooljaar 18 jaar of ouder? Dan betaal je cursusgeld.
 • Voor het schooljaar 2024-2025 betaal je voor niveau 1 of 2: € 295,-
 • Voor het schooljaar 2024-2025 betaal je voor niveau 3 of 4: € 715,-

Deze bedragen zijn wettelijk vastgesteld.
» Meer over cursusgeld betalen

Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar? Dan hoef je geen cursusgeld te betalen. Je ouders ontvangen kinderbijslag en een kindgebonden budget.
» Meer over kindertoeslag
» Meer over kindgebonden budget

Let op: studenten die een BBL-opleiding volgen, hebben geen recht op studiefinanciering.  

Aanvullende beurs of toelage aanvragen
Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, kun je misschien extra geld krijgen: de aanvullende beurs of toelage.

Soorten kosten

Naast het wettelijk bepaalde les- / cursusgeld heb je kosten voor leermiddelen. Sommige leermiddelen moet je verplicht tot je beschikking hebben, andere worden aangeraden maar zijn niet verplicht. 

Leermiddelen waarover je moet beschikken
Voor de meeste opleidingen heb je boeken nodig. Het kan ook zijn dat licenties en een laptop vereist zijn. Daarnaast kan het zijn dat je speciale kleding nodig hebt.

De kosten voor leermiddelen worden zo laag mogelijk gehouden, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Dat gebeurt in overleg met de studentenraad. Zijn de kosten een probleem voor je, dan zijn er mogelijkheden om deze vergoed te krijgen.

Vergoeding aanvragen voor leermiddelen
De vergoeding is alleen voor leermiddelen die op de leermiddelenlijst van je opleiding staan. Andere kosten, zoals lesgeld en reiskosten, worden niet vergoed.

Je kan voor de regeling in aanmerking komen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je staat ingeschreven voor een opleiding die start in augustus of in januari;
 • Jouw inkomen of leefgeld is lager dan een bepaalde norm;
 • Als je thuis woont en jonger dan 21 jaar bent: het gezinsinkomen is onder 130% van de bijstandsnorm;
 • Als je 18 jaar of ouder bent en zelfstandig woont of 21 jaar of ouder bent: het bedrag dat je overhoudt na aftrek van vaste lasten is lager dan de norm van de Voedselbank Nederland.

Wil je deze regeling aanvragen of heb je nog vragen?

In Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp: neem contact op met je mentor of de budgetcoach op het Loopbaan Expertise Centrum. Je kunt ook direct een aanvraag doen door te mailen naar: leermiddelen@westerbeekbv.nl. Vermeld daarbij je leeftijd en of je zelfstandig woont of thuis.

In Hilversum: Om de regeling aan te vragen of voor meer informatie kun je mailen naar studentenfondsmch@rocva.nl.

Niet gebruikte leermiddelen

Er is een regeling voor niet gebruikte leermiddelen. Dit betekent dat wanneer je kan aantonen dat een boek dat je verplicht hebt moeten aanschaffen en niet gebruikt is tijdens je de opleiding, de school dit van je terugkoopt tegen inkoopprijs. Hiervoor kun je terecht bij je mentor.

» Meer informatie en een formulier om een niet gebruikt leermiddel te melden (inloggen op Portaal voor Talent).

Niet-verplichte extra's

Soms worden naast het lesprogramma facultatieve excursies of masterclasses aangeboden waarvoor je zelf moet betalen. Daarnaast zul je waarschijnlijk je eigen gereedschap willen aanschaffen, zodat je ook buiten schooltijd kunt oefenen. Ook kan het zijn dat je het handig vindt om een woordenboek of naslagwerk aan te schaffen.

Betaling, leermiddelen en studiefinanciering

Betaling lesgeld (BOL)

Het lesgeld betaal je niet aan ons maar aan DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs).

» website DUO
Lees verder

Betaling cursusgeld (BBL)

Wie moet betalen?

Het cursusgeld moet worden betaald door degene die de onderwijsovereenkomst heeft getekend. Dat ben jij, de student. Je kunt als student je werkgever of een instantie machtigen om het cursusgeld voor jou te betalen. Dit is alleen mogelijk als de school afspraken heeft gemaakt met die werkgever of instantie. Als de werkgever of instantie heeft aangegeven het cursusgeld te betalen, kan de factuur daar op verzoek naartoe worden gestuurd. Als zij het cursusgeld niet betalen, dan ben/blijf jij verantwoordelijk voor de betaling.
 

Betaling door bedrijf of instelling

Na inschrijving ontvangt je een brief met het formulier 'Akkoordverklaring verzending factuur aan derden'. Als een bedrijf of instelling het cursusgeld voor jou betaalt, dan moet je ervoor zorgen dat wij het formulier voor 20 september compleet ingevuld en ondertekend hebben ontvangen. 

Let op: als wij het formulier later ontvangen, dan wordt het formulier niet in behandeling genomen en moet je het cursusgeld zelf betalen. 
 

Zelf betalen

Als je het cursusgeld zelf betaalt, dan ontvangt je in november of uiterlijk december een factuur. Deze factuur moet je binnen 30 dagen betalen.

 

Incassoprocedure

Als je niet op tijd betaalt, volgt er een herinnering, een aanmaning en een laatste aanmaning. Als wij na de laatste aanmaning geen geldige reden hebben ontvangen waarom er niet is betaald, dan schakelen wij een incassobureau in.

Lees verder

Leermiddelen, excursies en duurzame materialen

Leermiddelen

Leermiddelen zijn dingen die je nodig hebt voor je opleiding, zoals boeken, gereedschap etc. Elke opleiding heeft een pagina op deze website. Daar vind je bij het tabblad studiekosten meer informatie over deze kosten.

Ouders kunnen voor deze leermiddelen een vergoeding aanvragen (zie de link onder Soorten kosten hierboven ). De hoogte daarvan hangt af van het inkomen.
 

Excursies en werkweken

Bij je opleiding kunnen excursies en werkweken horen. Deelname hieraan is verplicht. Het kan zijn dat je hiervoor een eigen bijdrage moet betalen. Kan of wil je niet betalen? Dan biedt de opleiding een ander programma aan. Aan activiteiten die geen deel uitmaken van het onderwijsprogramma mag je alleen deelnemen als je vooraf betaalt.
 

Duurzame materialen

Bij sommige opleidingen ben je verplicht om bijvoorbeeld bedrijfskleding, keukengereedschap of een gereedschapskist aan te schaffen. Deze spullen blijven jouw eigendom.

Lees verder

Heb je recht op studiefinanciering? Dat hangt af van de soort opleiding die je volgt (BOL of BBL) en je leeftijd.

» Alles over studiefinanciering

» Voor ouders

Lees verder

Terugbetaling lesgeld (BOL)

Voor terugbetaling lesgeld zie website DUO

Terugbetaling cursusgeld (BBL)

Terugbetaling wordt ook wel restitutie genoemd. Restitutie is mogelijk in de volgende gevallen:
 
1. Uitschrijving voor 1 oktober van het lopende cursusjaar.
De aanvraag moet samen met een kopie van het uitschrijvingsbewijs worden ingeleverd.
 
2. Behalen diploma
De diplomadatum telt als uitschrijfdatum. Een kopie van het diploma moet met de aanvraag restitutie meegestuurd worden.
 
3. Overstap naar beroepsopleidende leerweg (BOL)
De aanvraag restitutie moet samen met een kopie van de nieuwe onderwijsovereenkomst ingeleverd worden.
 
4. Overstap van leerweg of niveau
De student stapt binnen het schooljaar over naar een ander niveau of leerweg waarvoor een ander cursusgeldtarief geldt. Voor iedere maand die resteert in het cursusjaar waarin men overstapt, zal 1/12 worden gerestitueerd.
 
5. Wegens overlijden of ernstige ziekte van de cursist
Lever de aanvraag restitutie in samen met een originele verklaring van een onafhankelijk arts (niet de behandelend arts), waaruit blijkt dat de student geen onderwijs meer kan volgen als gevolg van de ziekte. Bij overlijden is een schriftelijke verklaring van de studiecoach/studieloopbaanbegeleider of opleidingsmanager genoeg.
 
6. Bijzondere familieomstandigheden volgens ministeriële normen:

 • Een familielid overlijdt of wordt ernstig ziek. Hieronder worden verstaan: ouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen. Er moet een afschrift meegestuurd worden van de overlijdensakte of een originele verklaring van een onafhankelijke arts (niet de behandelend arts), waaruit blijkt dat de student geen onderwijs meer kan volgen als gevolg van overlijden of ziekte van een familielid.
 • De partner overlijdt of wordt ernstig ziek en de student schrijft zich hierom uit. Er moet een afschrift meegestuurd worden van de overlijdensakte of een originele verklaring van een onafhankelijke arts (niet de behandelend arts), waaruit blijkt dat de partner ziek is en de student daarom geen onderwijs meer kan volgen. Uit deze verklaring moet duidelijk het verband blijken tussen de ziekte van de partner en het stoppen met de opleiding. Daarnaast is een uittreksel Basisregistratie personen (BRP) vereist, waaruit blijkt dat er sprake is van een partnersituatie.
 • De ouders gaan scheiden tijdens het schooljaar. De student is daardoor niet meer in staat de lessen te volgen en schrijft zich daarom uit. Er moet met de aanvraag meegestuurd worden:
  • Als de echtscheiding nog niet is uitgesproken door de rechter: een verklaring van de advocaat (van één) van de ouders waaruit blijkt dat de echtscheiding in gang is gezet.
  • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechter tijdens het schooljaar: een afschrift van de echtscheidingsakte.
  • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechter maximaal één jaar voor het begin het schooljaar een afschrift van de echtscheidingsakte en een verklaring van de studiecoach of medewerker van maatschappelijk werk, waaruit blijkt dat de studie gestaakt wordt vanwege de echtscheiding. Ligt de uitspraak meer dan één jaar voor het begin van het schooljaar dan wordt het verzoek op deze grond afgewezen.

Hoeveel cursusgeld wordt er terugbetaald?

Het verzoek om teruggave van het cursusgeld moet voor het einde van het betreffende schooljaar (31 juli) bij de school binnen zijn. Daarbij bepaalt de datum waarop de student zich uitschrijft hoeveel deze terug kan krijgen.

Bij het behalen van een diploma heeft de student recht op terugbetaling van 1/10 deel over het aantal maanden dat een student niet meer is ingeschreven. Over de maanden juni en juli wordt geen terugbetaling gegeven. Voor de overige in aanmerking komende situaties heeft de student recht op terugbetaling van 1/12 deel over de maanden dat de student niet meer ingeschreven is.

Bij overlijden hebben de nabestaanden recht op (een deel) van het cursusgeld. De datum van uitschrijven staat op het uitschrijfbewijs en diploma of kan nagevraagd worden op de school.
 
Let op: is de student wel gestopt en voldoet aan één van bovengenoemde voorwaarden voor restitutie, maar (nog) niet uitgeschreven, dan kan er geen restitutie verleend worden. Voor uitschrijving geldt: eerst contact opnemen met de studiecoach/studieloopbaanbegeleider.
 
Voor het aanvragen van restitutie moet het formulier ‘aanvraag terugbetaling cursusgeld’ ingeleverd worden op de school.
 
» Download het formulier Aanvraag terugbetaling cursusgeld

Lees verder